Toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot

 

Näitä yleisiä toimitusehtoja noudatetaan kaikkiin OP-Puu Oy:n ja Asiakkaan välisiin tavaratoimituksiin mikäli asianomaiset eivät ole kirjallisesti toisin sopineet. Kuluttajankaupassa noudatetaan lisäksi kuluttajasuojalain ehdottomia määräyksiä.

1. Kuljetukset ja rahtimaksut

Tavarat toimitetaan vapaasti myyjän varastossa tai kuljetettuna ostajan toimitusosoitteeseen auton viereen purettuna. Kuljetuspalveluista myyjä veloittaa rahtimaksut myyjän kyseisen toimipaikan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Jatkokuljetukset, siirrot työmaalta toiselle jne. ostaja sopii erikseen urakoitsija-autoilijan kanssa, joka veloittaa kuljetuksesta suoraan ostajaa.

2. Laskun käsittely-, pientilaus- ja perintämaksut

Laskun käsittelykuluina myyjä veloittaa laskun käsittelymaksun ja pientilauksista pientilauslisän. Jos myyjä joutuu ostajan maksuviivästyksen vuoksi lähettämään tälle muistutuskirjeen, myyjä veloittaa ostajalta myös perintäkirjemaksun. Edellä mainitut laskun käsittely-, pientilaus- ja perintäkirjemaksut myyjä veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

3. Noutotilaukset

Noudettaviksi merkityt tilaukset on ostajan ehdottomasti noudettava sovittuna päivänä. Ostaja voi tarvittaessa muuttaa sovittua noutopäivää ilmoittamalla uuden noutopäivän myyjälle vastaten kuitenkin myyjälle aiheutuvista mahdollisista kuluista. Ellei ostaja ole noutanut tavaraa 7 vuorokauden kuluessa sovitusta noutopäivästä, myyjä poistaa tilauksen varausjärjestelmästä. Mikäli ostaja haluaa myöhemmin ko. tavarat, käsitellään asia uutena tilauksena.

4. Vakuutukset

Myyjä vakuuttaa kuljetusvaurioiden varalta tavarat, jotka myyjä kuljetuksina toimittaa ostajalle. Vakuutusmaksun myyjä perii ostajalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Toistaiseksi myyjä kuljettaa vakuuttamatta sahatun puutavaran, harjateräkset ja villaeristeet. Myyjä ei vakuuta ostajan noutamia tavaroita.

5. Tehdastoimitukset

Tilaukset, jotka myyjä on erikseen tehnyt tehtaalta ostajan puolesta, sitovat ostajaa. Tehdastoimitukset myyjä toimittaa ostajalle tehtaiden kulloinkin voimassa olevien hinta- ja muiden toimitusehtojen mukaisesti. Myyjä veloittaa ilman eri mainintaa tehdastoimittajan perimät vakuutus-, kuljetus-, pakkaus-, laskutus- yms. lisät ja kulut. Tilauksen muuttaminen, peruuttaminen tai palauttaminen voi tapahtua vain tehtaan ja myyjän hyväksymillä ehdoilla. Tehdastoimituksena myyjän varaston kautta tuleva tavara on ostajan noudettava tai myyjän toimitettava sovittuna nouto- tai toimituspäivänä. Kauttakulkutavaran saapumisesta myyjä pyrkii ilmoittamaan ostajalle viipymättä. Tehdastoimitustavaran myyjä laskuttaa sovittua noutopäivää seuraavana päivänä tavaran noutamisesta riippumatta. Jos ostaja laiminlyö tavaran noutamisen tai sitä ei ole ostajasta riippuvasta syystä voitu toimittaa viimeistään 7 päivän kuluessa sovitusta nouto- tai toimituspäivästä lukien, myyjä veloittaa säilytysmaksua 1 % tavaran kauppahinnasta tai vähintään 15 euroa per alkanut säilytysviikko.

6. Tiliasiakkaiden maksuehdot

Tiliasiakkaiden maksuehto on 7 päivää netto toimitus- tai noutopäivästä lukien, ellei erikseen kirjallisesti ole muuta sovittu. Mikäli ostajan suoritus viivästyy, myyjä perii kulloinkin voimassa olevan viivästyskoron. Luonnollisilta henkilöiltä myyjä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. Myyjä pidättää oikeudet maksuehto- ja viivästymiskorkomuutoksiin, mikäli luotto-, vakuus- yms. asiat niin vaativat. Maksu on suoritettu sillä hetkellä kun se on kirjautunut myyjän tilille. Maksuhäiriötilanteessa myyjä pidättää oikeuden pysäyttää tavaran toimitukset. Jos suoritus viivästyy ja myyjä on antanut maksukehotuksen on myyjällä oikeus irtisanoa sopimus, jolloin koko jäljellä oleva saatava erääntyy heti maksettavaksi. 

7. Kuljetuspakkaukset

Hinnat eivät sisällä pakkausta tavaran toimittajan tai valmistajan tavanomaista vakiopakkausta lukuun ottamatta. Myyjä pidättää oikeuden tarvittaessa pakata tavarat kuljetusta varten erikseen silloin, kun se myyjän käsityksen mukaan on tarpeellista tavaran vahingoittumisen estämiseksi kuljetuksen aikana. Pakkauksen hinnan myyjä veloittaa ostajalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

8. Palautukset

Virheettömän tavaran palautuksista on ostajan sovittava etukäteen myyjän kanssa. Palautushyvitys arvioidaan sovituista palautuksista tapauskohtaisesti tavaran kunnon ja laadun mukaan. Palautushyvitys voi kuitenkin olla enintään 80 % tavaran kauppahinnasta/laskutuksen laskutusarvosta. Myyjän varastointiohjelmaan kuulumattomia tuotteita ei myyjä ota palautuksina vastaan. Jos kuitenkin toimittava tehdas ottaa tällaiset tuotteet vastaan, myyjän palautushyvitys ostajalle on sama kuin tehtaan myyjälle antama hyvitys.

9. Tavaran tarkastaminen ja muistutukset

Ostajan on tavaraa noutaessaan tai tavaran saapuessa tarkastettava onko tavarassa puutteita tai näkyviä vikoja. Jos tavaran kuljetuksesta huolehtii rahdinkuljettaja, on sellaisesta tavaran näkyvästä virheestä tai puutteesta, jonka voidaan olettaa syntyneen kuljetuksen aikana, ostajan huomautettava heti rahdin kuljettajalle. Myyjälle ostajan on ilmoitettava virheestä tai puutteesta viimeistään 7 vuorokauden kuluessa toimituksen saapumisesta. Myöskin virheistä, jotka ovat havaittavissa vasta osia toisiinsa liitettäessä, ostajan on ilmoitettava viipymättä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt se huomata. Ostajan oikeus pidättyä kauppahinnan maksamisesta reklamaatiotapauksessa koskee vain muistutuksen alaista osaa kauppasummasta toimituksen määrästä riippumatta. Lisäksi edellytetään, että kyse on olennaisesta toimitusvirheestä ja että siitä on reklamoitu myyjälle eikä myyjä ole korjannut virheellistä toimitusta kohtuullisessa ajassa.  Ostajan velvollisuus on aina tarkastaa tavara ennen sen paikalleen asentamista.

10. Vahingon korvaus

Tavaran virheestä tai myyjän viivästyksestä mahdollisesti aiheutuva vahingonkorvausvastuu rajoittuu virheellisen tai viivästyneen tavaran hintaan. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

11. Omistuksen pidätysehto

Omistusoikeus myytyyn tavaraan säilyy myyjällä kunnes ostaja on kauppahinnan kokonaan maksanut.

12. Muutokset

Myyjä pidättää oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin

13. Ylivoimainen este

Myyjällä on oikeus toimitusajan pidentämiseen, kun toimituksen viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai ostajasta tai tämän vastuulla olevasta syystä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi toimittamisen määräajassa, kuten työselkkaus, tulipalo, sota, luonnonmullistus tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.